ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2562 แก่ประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2562 แก่ประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2562 แก่ประชาชนชาวไทย

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดี และอำนวยพร แก่ทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใสเข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป

เมื่อเรามีความรัก ความปรารถนาดี มีสติปัญญา และเหตุผล มีความรู้จักความพอเหมาะ พอเพียง มีความอดทนพากเพียร รู้เหตุผล รู้วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในตน และนำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหา และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา ให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีขวัญและกำลังใจ สติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งมั่นคงต่อประเทศชาติ และบ้านเมืองของเราต่อไป

Cr.matichon.co.thข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด