ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

"ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง"ร.10โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9ให้ประชาชนน้อมนำปฏิบัติ

"ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง"ร.10โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9ให้ประชาชนน้อมนำปฏิบัติ

"ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง"ร.10โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9ให้ประชาชนน้อมนำปฏิบัติ

ประกาศสำนักพระราชวัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า

“ขอให้ทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทําให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
ทั้งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชาติ ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร และตํารวจ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติและบำบัดทุกข์ บํารุงสุขให้กับประชาชน ได้ทบทวนและตระหนักถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมีความห่วงใยในความมั่นคงของประเทศชาติ ความรู้สึกและความสุขของประชาชน จึงได้พระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ และเป็นการเตือนสติ ให้น้อมนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความ สมัครสมานสามัคคี ความมั่นคงของชาติบ้านเมือง และความสุขของประชาชน เป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงรักและทรงห่วงใยในชาติบ้านเมือง และประชาชนมาโดยตลอด

จึงประกาศมาให้ทราบ

สำนักพระราชวัง 
๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง"ร.10โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9ให้ประชาชนน้อมนำปฏิบัติ

"ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง"ร.10โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9ให้ประชาชนน้อมนำปฏิบัติข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด