ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นนายกรัฐมนตรี

พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นนายกรัฐมนตรี

พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นนายกรัฐมนตรี

พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นนายกรัฐมนตรี

พิธีรับพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่ ทำเนียบรัฐบาล โดยเมื่อเวลา 13.35 น.นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เชิญพระบรมราชโองการมายังห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีหัวหน้าพรรค และ ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ร่วมเป็นเกียรติ จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำพิธีรับพระบรมราชโองการ โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมในพิธี

โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด