ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

สถานกงสุลใหญ่ของไทย ประจำฮ่องกง ได้อัพเดทสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกง

สถานกงสุลใหญ่ของไทย ประจำฮ่องกง ได้อัพเดทสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกง

สถานกงสุลใหญ่ของไทย ประจำฮ่องกง ได้อัพเดทสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกง

สถานกงสุลใหญ่ของไทย ประจำฮ่องกง ได้อัพเดทสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.

เกิดการชุมนุมประท้วงรอบบริเวณที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงและสภานิติบัญญัติฮ่องกง ย่าน Admiralty และรอบบริเวณสำนักงานตำรวจฮ่องกง ย่าน Wan Chai โดยการชุมนุมส่งผลกระทบต่อถนนสายต่างๆ ดังนี้ (1) ถนน Harcourt (2) ถนน Queensway (3) ถนน Rodney (4) ถนน Arsenal (5) ถนน Gloucester และ (6) ถนน Hennessy ทำให้การจราจรติดขัดจนถึงขั้นเป็นอัมพาต

ทั้งนี้ การชุมนุมประท้วงยังคงเป็นไปอย่างสงบ และยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในชั้นนี้

- เวลา 12.30 น. สภานิติบัญญัติฮ่องกงประกาศยกเลิกการประชุมสภาฯ ในวันนี้

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วง [Admiralty / Central / Wan Chai] รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าสำคัญให้ทราบต่อไปข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด