ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ห่วงภัยแล้งจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ลุยปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ห่วงภัยแล้งจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ลุยปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ห่วงภัยแล้งจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ลุยปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ห่วงภัยแล้งจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ลุยปฏิบัติการฝนหลวงให้พื้นที่ต้องการน้ำต่อเนื่อง เพื่อลดความเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากการขาดน้ำ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ำสำหรับการทำการเกษตร รวมถึงพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย และอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรให้น้อยที่สุด ซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงฯ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อย่างต่อเนื่องทุกวัน

ซึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้ง ปัจจุบัน มีจำนวน 1 จังหวัด คือ จ.มหาสารคาม ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การได้ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 18 แห่ง(จาก 35 แห่ง) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 146 แห่ง ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมขึ้นบินปฏิบัติการเติมน้ำเขื่อนทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ในทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันประชาชนสามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ

Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 22 กรกฎาคม 2562



ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด