ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม2562 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่า

“อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงความปีติโสมนัสและขอถวายพระพรชัยมงคล 

บัดนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีทุกประการพร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรดุจเดียวกับที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นแนวทางดำเนินพระราชจริยาสืบมาทุกรัชสมัย 

อันว่าพระราชธรรมสำหรับพระมหากษัตริย์นั้นมี๑๐​ ประการเรียกว่า‘ทศพิธราชธรรม’ ประกอบด้วยการให้, การสังวรระวังกายวาจาให้เป็นปรกติ, การบริจาคเพื่อบรรเทาความโลภ, ความซื่อตรง, ความอ่อนโยน, การกำจัดความเกียจคร้านและความชั่ว, ความไม่มักโกรธ, ความไม่เบียดเบียน, ความอดทนและการดำรงความยุติธรรม

เมื่อใดพระมหากษัตริย์ทรงดำรงทศพิธราชธรรมให้บริบูรณ์ด้วยดีในพระองค์​ เมื่อนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและราษฎรย่อมสวามิภักดิ์พร้อมพลีกำลังกายกำลังความคิดสนองพระเดชพระคุณโดยความซื่อสัตย์สุจริตและกตัญญูปรากฏพระปีติโสมนัสมาสู่ดวงพระราชหฤทัยในขณะเดียวกันประชาชนทุกคนก็พึงทำความแยบคายในใจให้ถ้วนถี่ว่าทศพิธราชธรรมนี้หาได้เป็นพระราชปฏิบัติสำหรับพระมหากษัตริย์แต่ฝ่ายเดียวไม่ด้วยเหตุที่ความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองจำเป็นต้องอาศัยกำลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่าช่วยกันทำหน้าที่ตามฐานะของตนๆเพื่อสนองพระบรมราโชบายจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้สมพระราชปรารถนาเพราะฉะนั้นในฐานะผู้อาศัยใต้พระบรมโพธิสมภารจึงพึงศึกษาและน้อมนำธรรมะทั้ง10 ประการข้างต้นมาเป็นวิถีการดำรงตนโดยทั่วหน้ากัน 

ณอุดมสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาอาตมภาพขออัญเชิญนิพนธคาถาแห่งสุขาภิยาจนคาถามากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า 

มาตา  ปิตา  จอตฺรชํ      ​นิจฺจํ  รกฺขนฺติ  ปุตฺตกํ 
เอวํ  ธมฺเมนราชาโน      ปชํรกฺขนฺตุ  สพฺพทาฯ

ความว่า‘มารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใดพระราชาจงทรงรักษาประชาราษฏร์โดยชอบในกาลทั้งปวงฉันนั้น’

ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคีประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนลูกที่ดีพร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้วัฒนาสถาพรเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบดุจดั่งบิดรมารดาจักได้ทรงปลอดโปร่งพระราชหฤทัยทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังที่จะทรงยังราชอาณาจักรไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีสืบไป 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัฏฐิติกาลเทอญ.”ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด