ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

เทียบผลงานรัฐบาลประยุทธ์ 1 และ 2 ประชาชนบอกยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เหมือนเดิม

เทียบผลงานรัฐบาลประยุทธ์ 1 และ 2 ประชาชนบอกยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เหมือนเดิม

เทียบผลงานรัฐบาลประยุทธ์ 1 และ 2 ประชาชนบอกยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เหมือนเดิม

6 ต.ค. 2562 จากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่ 3  โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญหลายเรื่อง และเป็นที่จับตามองว่าการบริหารประเทศของ“รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” จะดีกว่าหรือแย่กว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” หรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบในด้านผลงาน                   

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนคิดว่า“รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ดีขึ้น
อันดับ 1    ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้    49.11%
อันดับ 2    การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย    43.78%
อันดับ 3    มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง    30.67%

2. ประชาชนคิดว่า“รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่แย่ลง
อันดับ 1    การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง    67.87%
อันดับ 2    ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น     40.42%
อันดับ 3    ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง     22.43%

3. ประชาชนคิดว่า“รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ยังคงเหมือนๆเดิม
อันดับ 1    ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้      56.94%
อันดับ 2    ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม     31.61%
อันดับ 3    การตรวจสอบการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ    28.55%


4. เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” เป็นอย่างไร? 

อันดับ 1    เหมือนเดิม    51.68%
เพราะ มาจากคณะทำงานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดำเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

อันดับ 2    แย่ลง    41.70%
เพราะ เศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ

อันดับ 3    ดีขึ้น    6.62%
เพราะ พยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการชิมช้อปใช้ ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” เร่งดำเนินการ คือ    

อันดับ 1    การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น    65.24%
อันดับ 2    ลดภาษี ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ     38.56%
อันดับ 3    แก้ปัญหาความยากจน คนตกงาน ว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้     35.23%ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด