ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

"ในหลวง" พระราชทานพรแก่ ปชช. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

"ในหลวง" พระราชทานพรแก่ ปชช. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

"ในหลวง" พระราชทานพรแก่ ปชช. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันนี้ (วันที่ 31 ธ.ค. 62) เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ อำนวยพร ความสุข และความปรารถนาดี แก่ทุก ๆ ท่าน ขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง สติปัญญาผ่องใส มีศรัทธาและความสำนึก ในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติและส่วนรวม

ในการทำงานใดๆ ก็ดี ย่อมต้องมีความผิดพลาด ความบกพร่องเกิดขึ้น เป็นเรื่องธรรมดา หากความบกพร่องนั้น นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไข ปรับปรุง ข้อผิดพลาดหรือ ข้อบกพร่องที่ผ่านมา ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่า

เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดบทเรียน ทั้งนี้ ประสพการณ์ และสติปัญญา ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเอง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องซ้ำอีก อันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสมเหมาะควรนั้น คือการบังเกิดขึ้นของความเจริญ และความเป็นมงคลอย่างแท้จริง

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล ตลอดพุทธศักราช 2563 นี้ และตลอดกาลทุกเมื่อไป

Cr.bangkokbiznews.com

 

"ในหลวง" พระราชทานพรแก่ ปชช. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

"ในหลวง" พระราชทานพรแก่ ปชช. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

"ในหลวง" พระราชทานพรแก่ ปชช. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

"ในหลวง" พระราชทานพรแก่ ปชช. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด