ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ 

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ 

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชูกรมการแพทย์ต้นแบบการบริหารจัดการการแพทย์วิถีใหม่ เน้นความปลอดภัยทั้งผู้ให้ ผู้รับบริการ ขยายผลไปยังโรงพยาบาลในภูมิภาค จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จังหวัดระยอง สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด 

      วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร (Strengthening Hospital Management : DMS Next Step to New Normal) เพื่อให้บุคลากรสังกัดกรมการแพทย์ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical services) พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังต่อการแพทย์วิถีใหม่”

      ดร.สาธิตกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ ได้ คิดค้นศึกษาวิจัยวิธีดูแล การรักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคโควิด 19 นำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์มาปรับระบบบริการ  ทางการแพทย์วิถีใหม่ หรือ New normal medical services ที่สร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีความปลอดภัย เช่น จัดห้องแยกกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ การปรับระบบบริการเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล ขึ้นทะเบียนและนัดตรวจด้วยระบบ Online หรือ Kiosk ให้คำปรึกษาและรักษาทางไกลด้วย Telemedicine เป็นต้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ต่อเนื่อง เท่าเทียม

      “คาดหวังที่จะเห็นบุคลากรกรมการแพทย์เป็นผู้นำในด้านการวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นภาพรวมทั้งระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จังหวัดระยองครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย” ดร.สาธิตกล่าว

      ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์เป็นกรมวิชาการ เกี่ยวข้องโดยตรงด้านการวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริการทางการแพทย์เปลี่ยนไปเป็นการแพทย์วิถีใหม่ จึงได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในสังกัด ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทั้งด้านวิชาการ บริการ และการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนและขยายผลไปยังโรงพยาบาลในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ตามมาตรการความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย และผู้ให้บริการ การลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยประชาชนยังได้รับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ 

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ 

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ 

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ 

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ 

รมช.สาธิต ชู "การแพทย์วิถีใหม่" สร้างความเชื่อมั่นบริการ ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด